Nipponkiyoshi 2015 in review

Nhìn lại chặng đường một năm qua hoạt động của blog NipponKiyoshi trong năm 2015.

Tưởng tượng :

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 260,000 times in 2015. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 11 days for that many people to see it.

(Nếu bảo tàng Louvre đón 8.5 triệu khách đến thăm mỗi năm. Thì blog của kiyoshi nhận được 260,000 lượt thăm năm 2015. Nếu như có triển lãm ở bảo tàng Louvre thì cũng tương đương với lượng người đến thăm trong 11 ngày)

Click here to see the complete report.